Politică de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării

Ca orice societate, AFI EUROPE MANAGEMENT S.R.L (denumită în continuare “AFI”, „Operatorul”, “noi”) prelucrează date cu caracter personal (date personale). Această Politică de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării (“Politica”) conține informații  cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale prelucrate de către Operator, în calitate de potențial angajator. Protecția corespunzătoare a datelor personale este un obiectiv important al Operatorului, așa încât vă invităm să citiți această Politică cu atenție.

Această Politică are în vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul” sau  „RGDP”). Terminologia folosită în această Politică are înțelesul din RGPD; consultarea RGPD se poate face (aici) Pentru a facilita înțelegerea Politicii, unele definiții sunt incluse în Anexa 1 de mai jos.

Politica este adresată persoanelor vizate din afara organizației Operatorului, precum candidații aflati în procedura de recrutare pentru posturile vacante sau alte oportunități de angajare în cadrul Operatorului sau pentru organizarea stagiilor de practică (oricare dintre aceste persoane fiind denumite în continuare „dumneavoastră” sau „persoana vizată”).

Este posibil ca din timp în timp să actualizăm această Politică pentru a reflecta schimbările în practica Operatorului privind prelucrarea de date personale sau schimbări în legislația aplicabilă, așa încât vă invităm să vă reîntoarceți la acest document și să îl recitiți din timp în timp. Dacă este necesar conform legislației aplicabile, vă vom transmite și informări separate și directe cu privire la astfel de actualizări. În orice caz, forma actualizată a Politicii va înlocui forma precedentă.

Această Politică a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale din cadrul Operatorului folosind datele de contact menționate în Secțiunea (2) de mai jos.

Pentru un set de definiții de bază care vă pot ajuta în înțelegerea acestui document vă rugăm să vă raportați la Anexa 1 de mai jos.

     (1) IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTRACT ALE OPERATORULUI

Operatorul de date personale este societatea AFI EUROPE MANAGEMENT S.R.L, înființată potrivit legislației din România, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Timisoara, nr. 4A, etaj 4, birou 1, Sector 6, Cod Fiscal RO 21507619, inregistrat in Registrul Comertului cu nr. J40/6866/2007, telefon: 021.412.02.20, fax: 021.311.81.36.

     (2) DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor personale din cadrul Operatorului sunt: Bucuresti, Bulevardul Timisoara, nr. 4A, etaj 4, birou 1, Sector 6, sector 6, fax: 021 311 81 36, e-mail: dpo@afi.global.

Puteți să vă adresați responsabilului cu protecția datelor personale, de exemplu, în cazul în care aveți întrebări în legătură cu prezenta Politică ori pentru exercitarea oricăror drepturi pe care în calitate de persoană vizată le aveți. Mai multe informații despre aceste drepturi găsiți în Secțiunea 9 a prezentei Politici.

      (3) SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

        (3.1) Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri specifice

           a) Desfășurarea procedurii de recrutare, inclusiv

 • includerea candidaților în procedura de recrutare, evaluarea competențelor, calificărilor și abilităților verificarea compatibilității acestora cu cerințele postului;
 • verificarea informațiilor furnizate și coroborarea acestora cu informațiile primite de la terți sau obținute din surse publice;
 • contactarea terților la care candidatul face referință pentru evaluarea performanțelor anterioare;
 • evaluarea potențialului pentru alte locuri de muncă decât cele scoase la concurs, analiza istoricului candidaților referitor la pozițiile pe care le-au ocupat anterior în vederea evaluării compatibilității cu poziția pentru care este organizat concursul, precum si informarea ulterioară a candidaților neselectați despre noile posturi vacante și invitarea la alte proceduri de recrutare;

           b) Evaluarea potențialilor canditați în cazuri specifice, inclusiv

 • evaluarea din punct de vedere medical a compatibilității cu postul scos la concurs, precum și, dacă este cazul, folosirea datelor privind condițiile speciale ale candidaților/ dizabilitate pentru a oferi ajustări adecvate procesului de recrutare (de exemplu, pentru interviu, teste etc.), cât și în eventualitatea angajării;
 • prelucrarea datelor despre naționalitate/ cetățenie/ țara de origine pentru aprecierea dreptului candidaților de a desfășura activități de muncă pe teritoriul României și evaluarea necesității obținerii unui permis de muncă, ședere sau a unei vize;

           c) Realizarea comunicărilor referitoare la procedura de recrutare, inclusiv

 • menținerea legăturii cu candidații în cadrul procedurii de recrutare, în mod special pentru programarea unui interviu; informarea privind eventuale schimbări în procedura de recrutare; anunțarea rezultatelor concursului / procesului de recrutare etc.;

           d) Organizarea de stagii și internship-uri, inclusiv

 • asigurarea de practică profesională și diverse alte stagii, internship-uri;

           e) Realizarea aspectelor administrative și logistice în legătură cu procedura de recrutare

 • pregătirea ofertei de muncă și a contractului individual de muncă, în cazul candidaților selectați;
 • îndeplinirea aspectelor administrative referitoare la procedura de recrutare (ex: rambursarea cheltuielilor făcute cu ocazia participării dumneavoastră la procedură, dacă este cazul);
 • realizarea statisticilor privitoare la categoriile de persoane care aplică pentru posturile oferite de Operator, dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor de recrutare și angajare, sporirea capacității de a atrage candidați de succes etc;

Totodată, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se poate face în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri generale, detaliate în Politica generală de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă aici:

f) Managementul infrastructurii IT;

g) Monitorizarea video și asigurarea securității;

h) Gestionarea cererilor, sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor;

i) Conformare legislativă și procedurală;

j) Asigurarea protecției juridice;

k) Managementul proiectelor de restructurare sau reorganizare, inclusiv fuziuni și divizări;

l) Managementul relațiilor de grup.

   3.2   Temeiurile prelucrărilor de date personale

 • În principal, consimțământul dumneavoastră ( 6 alin. 1 lit. a din RGDP). Acesta este temei de prelucrare în cazurile în care dumneavoastră v-ați exprimat acordul în mod expres în acest sens, printr-o declarație, printr-un formular ori printr-o altă manifestare ce cuprinde un asemenea acord ( de ex. prin depunerea CV-ului pentru un post în cadrul Operatorului).

          În subsidiar,

 • Executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau efectuarea de demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract ( 6 alin. 1 lit. b din RGDP).În situațiile în care procesul de recrutare continuă cu formalitățile necesare în vederea încheierii contractului de muncă (sau a contractului de altă natură în vederea căruia se derulează procesul de recrutare), prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în temeiul efectuării de demersuri înainte de încheierea unui contract la care sunteți parte.
 • Obligația legală a Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD). Obligația legală este temei de prelucrare în cazurile în care o dispoziție dintr-o lege ori dintr-un alt act juridic ce emană de la o autoritate ori instituție publică obligă Operatorul să realizeze anumite activități pentru a căror îndeplinire este necesară și prelucrarea de date personale. De exemplu, obligația legală este incidentă pentru prelucrările de date personale în contextul obligațiilor Operatorului în domeniul contabil, financiar, arhivării, angajare, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; dreptul de muncă al străinilor; incluziunea și diversiune etc. Un alt exemplu este prelucrarea datelor din cazierul judiciar atunci când legea impune obligația solicitării cazierului judiciar pentru o anumită poziție de angajare.
 • Interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți ( 6 alin 1 lit. f din RGDP). Prelucrările în scopuri care exced temeiurile de mai sus au la bază interesul legitim al Operatorului contând în:

a) interesul legitim de documentare a etapelor specifice de recrutare: interviu, teste, apeluri telefonice etc. sau în scopul de a demonstra conformarea cu cerințele legale (de ex: de evitare a discriminării);

b) interesul legitim de a dezvolta activitatea Operatorului prin recrutarea ulterioară a candidaților inițial respinși în situația apariției altor posturi disponibile / unui nou proces de recrutare pentru o poziție identică sau similară;

c) interesul legitim de realizare a statisticilor privitoare la categoriile de persoane care aplică pentru joburile oferite de noi, dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor de recrutare și angajare, sporirea capacității de a atrage candidați de succes;

d) interesul legitim de a intra in raporturi contractuale cat mai putin expuse unor riscuri (spre exemplu, din perspectivă economică, de fezabilitate, reputațională, conformare cu dispoziții legale, standarde și practici relevante pentru Operator și grupul din care face parte) care ar avea impact chiar asupra activitatii Operatorului;

e) interesul legitim de a proteja activitatea Operatorului prin depunerea unor diligențe minime de verificare a unor aspecte, precum conduita anterioară în calitate de angajați a candidaților;

f) interesul legitim de exercitare a drepturilor legale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente, inclusiv, dacă este cazul, prin acțiuni de recuperare de creanțe sau prezervare mijloace potențiale de probă;

g) interesul legitim de a se supune unor reglementări interne ce instituie obligația de raportare către grup a diverse situații;

h) interesul legitim de promovare și apărare a obiectivelor, intereselor Operatorului în cadrul industriei în care activează și în relația cu autorități, instituții publice, camere de comerț, organisme și alți actori relevanți;

i) interesul legitim în buna organizare scriptică a activității, inclusiv de gestionare eficientă a corespondenței și arhivei;

j) interesul legitim de recepționare, verificare și soluționare a sesizărilor, reclamațiilor formulate față de activitatea Operatorului ori a unor persoane asociate;

k) interesul legitim în protejarea patrimoniului și intereselor Operatorului, inclusiv prin menținerea siguranței și securității persoanelor, spațiilor, bunurilor și operațiunilor aferente Operatorului;

l) alte interese legitime rezultând în conexiune cu proiectele urmărite de Operator și evoluțiile cărora trebuie să le facă față în contextul activităților sale.

3.3 Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal:

Operatorul prelucrează date personale cu caracter special numai în circumstanțele permise de legislația aplicabilă, inclusiv RGDP și anume în general dacă este asigurată cel puțin una dintre următoarele circumstanțe:

 • există consimțământul prealabil explicit al persoanei vizate în acest sens, obținut, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
 • prelucrarea se referă la date personale care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată; inclusiv în sensul în care datele personale au fost transmise către Operator ori unei persoane împuternicite de Operator în lipsa solicitării acestora ori fără posibilitatea de a controla asemenea transmitere (datele cuprinse în CV);
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public major;
 • prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrarea este cerută sau permisă de legislația aplicabilă, mai ales în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale Operatorului în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale.

(4) CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

4.1. Proveniența datelor personale

În funcție de situație, colectăm (a) atât date personale obținute de la dumneavoastră, (b) cât și date personale care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Cu titlu exemplificativ, interacțiuni care implică, în principiu, colectarea de date personale de către Operator de la dumneavoastră sunt: transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului și a scrisorii de intenție, rezolvarea testelor, participarea la interviu, transmiterea altor cereri, sugestii, sesizări, reclamați în legătură cu procedura de recrutare. Totodată, Operatorul poate genera suplimentar date personale referitoare la dumneavoastră, de exemplu, prin deducerea de asemenea date din altele (de ex. sexul din prenume ori CNP, vârsta din anul nașterii ori CNP).

Colectăm, de asemenea, date personale în mod indirect, inclusiv: (a) de la terțe entități (de ex. de la societăți care prestează servicii de resurse umane, foștii/actualii angajatori, persoanele care vă recomandă în calitate de candidat pentru postul deschis sau în general pentru activitatea noastră, autorități publice); (b) din surse disponibile public precum platformele de plasare a anunțurilor de recrutare (Bestjobs, Ejobs) ori din alte medii accesibile publicului larg (spre exemplu, LinkedIn).

4.2. Datele personale prelucrate

Datele personale pe care Operatorul le poate prelucra variază în funcție de situație, scop, asemenea categorii de date fiind:

 • Informații de identitate ale candidatului, de exemplu, nume complet (inclusiv patronimul sau formula de adresare), numele înainte de căsătorie, statut marital/ stare civilă, data și anul nașterii, locul nașterii, sexul, naționalitatea, cetățenia, fotografia/ imaginea (de ex. captată de sistemul CCTV, din acte de identitate, din profilul aferent unor platforme precum cele de social media), numărul de înmatriculare al autovehiculului, codul numeric personal, seria, numărul și data expirării actului de identitate, al pașaportului ori al altui document de identificare (de ex. viză), vârsta, cetățenia, semnătura, datele permisului de conducere, numărul de copii, număr de persoane în întreținere, date personale referitoare la membri de familie (de ex. soț, părinți, copii);
 • Informații de contact, de exemplu, adresa dumneavoastră poștală/ domiciliu, entitatea la care lucrați și adresa locului de muncă, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon/ fax (fix, mobil, de muncă/ profesional), adresă de corespondență, numele dumneavoastră, nume utilizator pe diverse platforme de comunicare, de social media (de ex. LinkedIn etc.);
 • Informații profesionale și alte informații care permit verificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție, de exemplu, posturile ocupate anterior (poziția, durata, numele angajatorului, tipul companiei), diplome, date privind studiile, vechime în muncă, apartenența profesională, certificate de calificare, competențe lingvistice, evaluări și date privind performanța, autorizații și licențe pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate (dacă acestea sunt necesare). interesele personale, aptitudinile, aspirațiile, planurile și orice alte categorii de date profesionale. informații privind dreptul la muncă și dreptul de ședere pe teritoriul României în baza permisului de ședere / vizei (dacă este cazul);
 • Informații privind sănătatea, de exemplu, cele din certificatele, fișele, avizele medicale (inclusiv cele psihiatrice/psihologice), informații obținute în urma testării cu poligraful (comportamentul, obișnuințele);
 • Informații financiare, de exemplu, informații despre nivelul actual de remunerare sau remunerarea la locul anterior de muncă, inclusiv prestațiile, bonusurile și alte suplimente, cont bancar;
 • Informații aferente procedurii de recrutare, de exemplu, informații referitoare la rezultatele evaluării, corespondența, contestațiile etc.
 • Alte informații, de exemplu, cele furnizate de candidat prin CV-ul său și scrisoarea de intenție / motivație sau cele furnizate prin anumite sesizări, informațiile găsite din surse publice (conturile de pe rețelele de socializare precum LinkedIn), informații generate de noi în cadrul activităților pe care le desfășurăm, precum realizarea unui profil pe baza interacțiunii cu anumite servicii și facilități ale noastre ori informații rezultate din verificări reputaționale etc.

4.3 Furnizarea datelor personale

Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie, însă în cazul în care refuzați să ne furnizați aceste date, nu vom putea să derulăm procesul de recrutare.

 

(5) DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, în unele cazuri, poate fi necesar ca Operatorul sa transmită datele personale către alte entități (inclusiv persoane împuternicite de Operator).

Categoriile de destinatari către care date personale pot fi transmise sunt: alte entități din grupul AFI; autorități și/sau organisme publice, dacă este cazul; societăți specializate în servicii de resurse umane, partenerii contractuali ai Operatorului (ex: foștii angajatori ai candidaților), furnizori de sisteme informatice și asistență tehnică, inclusiv cei care se ocupă de mentenanța sistemului de supraveghere CCTV și a altor măsuri de securitate.

 

(6) TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR PERSONALE

  Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate după cum este necesar către entitățile din grupul Operatorului, inclusiv în țări din exteriorul Uniunii Europene (“UE”) sau Spațiului Economic European (“SEE”), inclusiv în țări care nu oferă același nivel de protecție a datelor ca și România. Operatorul a implementat mecanisme adecvate de securitate și conformitate pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt protejate și că drepturile dvs. sunt respectate. Pentru mai multe informații despre aceste măsuri și drepturile dumneavoastră vă rugăm să utilizați e-mailul dpo@afi.global.

 

(7) DURATA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Operatorul ia măsurile rezonabile pentru asigurarea faptului că datele personale sunt prelucrate doar pe perioada minimă necesară pentru scopurile prevăzute în prezenta Politică. Criteriile pentru stabilirea perioadei de timp pe parcursul căreia se stochează datele personale sunt următoarele:

 • pe parcursul procesului de recrutare și ulterior pentru anumite activități administrative legate de încheierea contractului avut în vedere în contextul procesului de recrutare relevant; ulterior încheierii contractului, datele vor fi stocate conform criteriilor de determinare a perioadei de stocare a datelor personale ale angajaților conform Notei de informare Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților;
 • în cazul în care procesul de recrutare nu se finalizează cu încheierea unui contract, Operatorul va stoca datele pentru o perioadă rezonabila din momentul încheierii procesului de recrutare, pentru viitoare recrutări efectuate de Operator (cu excepția cazului în care avem un interes legitim justificat sau suntem obligați printr-o prevedere legală să le reținem o perioadă mai lungă de timp); în cazul in care temeiul utilizat pentru prelucrare este consimțământul, Operatorul va stoca datele conform consimțământului acordat sau până la retragerea acestuia după cum este cazul;
 • în cazul în care se impune păstrarea datelor personale suplimentar fată de perioada determinată conform criteriului de mai sus, Operatorul va stoca datele pe durata oricărui termen de prescripție aplicabil (plus o perioadă suplimentară de 2 luni) în conformitate cu legea aplicabilă în cursul căruia o persoană vizată sau Operatorul ar putea introduce o acțiune în justiție ori iniția o procedură contencioasă în legătură cu date personale sau pentru care ar putea fi relevante date personale. Termenul suplimentar de două (2) luni de la încheierea unui termen de prescripție se impune astfel încât, în cazul introducerii unei acțiuni în justiție or inițierii unei proceduri contencioase la sfârșitul termenului de prescripție, Operatorul să dispună în continuare de o perioadă de timp rezonabilă pentru identificarea datelor personale relevante.

În orice caz, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal dacă stocarea acestora nu mai poate fi întemeiată pe niciun temei de prelucrare sau dacă nu mai sunt relevante scopurile de prelucrare de mai sus.

În anumite situații, este posibil ca adițional față de duratele de mai sus să fie necesară o durată suplimentară din punct de vedere practic pentru a se realiza anonimizarea sau eliminarea efectivă a datelor personale, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date personale.

La expirarea termenelor de stocare a datelor personale prevăzute mai sus (fiecare în măsura aplicabilă), Operatorul: fie (i) va șterge sau distruge permanent datele personale relevante, fie (ii) va anonimiza datele personale relevante. Ștergerea, distrugerea ori anonimizarea datelor personale se va realiza și de către persoanele împuternicite de operator, unde este cazul.

Referitor la datele personale prelucrate prin sistemul de camere de supraveghere de tipul CCTV, Operatorul are în vedere, ca regulă, păstrarea înregistrărilor pentru maximum 30 de zile. În situația identificării unei situații care impune stocarea pe o perioadă de timp mai mare a datelor personale (de ex. se comite o faptă ilicită), înregistrarea video/ date personale relevante se poate stoca pe o perioadă de timp mai mare. Totodată, pot exista situații în care autorități ori instituții publice dispun ca asemenea înregistrări să fie stocate suplimentar fata de termenul de 30 zile. În asemenea situații, Operatorul are în vedere următoarele criterii de stocare a datelor personale: (i) duratele prevăzute în legislații specifice ori în ordine, decizii, acte obligatorii emise față de Operator ori care sunt opozabile acestuia; (ii) până la încetarea efectelor față de Operator a unui ordin, decizii sau alt act obligatoriu față de acesta.

 

(8) DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform prevederilor RGPD, beneficiați de dreptul la informare cu privire la prelucrările datelor personale, dreptul de acces la date personale, dreptul la rectificarea datelor personale,  dreptul la ștergerea datelor personale, dreptul la restricționarea prelucrării de date personale, dreptul la portabilitatea datelor personale, dreptul la opoziție față de prelucrări de date personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării, dreptul de adresare a unei plângeri către ANSPDCP, precum si de dreptul a va retrage consimțământul în orice moment atunci când prelucrarea se bazează pe acest temei.

Aceste drepturi nu sunt absolute, astfel că ele trebuie exercitate în limitele descrise de RGPD. Cu caracter general, asemenea limitări privesc condițiile în care operează unele drepturi (de ex. incidența unui anume temei de prelucrare ori lipsa unor justificări ale Operatorului care primează), iar pe de altă parte pot avea scopul de a asigura: (i) securitatea națională; (ii) apărarea; (iii) securitatea publică; (iv) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; (v) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; (vi) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; (vii) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; (viii) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; (ix) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; (x) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, putem percepe o taxă rezonabilă sau putem să ne exercităm dreptul de a refuza să dăm curs cererii.

De asemenea, pentru a asigura protecția datelor personale, în cazul în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a vreunui drept, putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

8.1. Dreptul la informare– dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la  prelucrările de date personale efectuate de către Operator, in conformitate cu cerințele legale.

8.2. Dreptul de acces– puteți obține de la noi, la cerere si in condițiile stabilite de legislație, o precizare cu privire la faptul dacă prelucram datele personale ale dumneavoastră, și, în caz afirmativ, dreptul de a obține accesul ori o copie a acestor date personale, precum si informații privind specificul prelucrării.

Prin exercitarea acestui drept nu trebuie să se aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

8.3. Dreptul la rectificarea datelor personale – puteți sa ne solicitați sa rectificam datele personale ale dumneavoastră pe care le apreciați incorecte/inexacte ori, după caz, completarea datelor personale ale dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

8.4. Dreptul la ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor personale care va privesc, fără întârzieri justificate, în cazurile prevăzute de lege.

Dreptul la ștergerea datelor personale cunoaște următoarele limite/ situații când nu este aplicabil: (i) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea de date personale decât consimțământul; (ii) existența unor motive legitime ale noastre care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor personale relevante; (iii) în cazul în care prelucrarea datelor personale relevante presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (iv) în cazul în prelucrarea datelor personale relevante presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; (v) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (vi) când datele personale relevante sunt necesare în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; (vii) în cazul în prelucrarea datelor personale presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.5. Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, în măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale ale dumneavoastră.

Asemenea condiții în care este incident acest drept sunt: (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) nu mai avem nevoie de prelucrarea datelor personale în scopul pentru care au fost colectate, dar persoana vizată ne solicită acele date personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru perioada în care verificăm dacă există motive legitime ale noastre care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Totodată, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai sus, astfel de date personale pot să fie prelucrate cu excepția stocării de către noi numai cu consimțământul persoanei vizate relevante sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor personale – în măsura in care prelucram date personale prin mijloace automate și temeiul de prelucrare este consimțământul ori executarea contractului, puteți sa ne solicitați, în condițiile legii, (i) sa furnizam datele personale ale dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat. într-o forma structurata, utilizata curent si care poate fi citita in mod automat, precum si (ii) sa transmitem aceste date către alt operator de date, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Prin exercitarea acestui drept nu trebuie să se aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate. Totodată, acest drept nu se aplică prelucrărilor de date personale necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care am putea fi învestiți.

8.7. Dreptul la opoziție– va puteți opune oricând, din motive întemeiate si legitime legate de situația dumneavoastră. particulara, ca date personale care va vizează sa facă obiectul unei prelucrări în cazul în care, de  exemplu, temeiul de prelucrare este interesul legitim, cu excepția cazurilor in care avem motive legitime care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate;

Totodată, in cazul în care datele personale ale dumneavoastră sunt prelucrate în scopul activităților de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări, inclusiv profilării in orice moment și fără vreo justificare.

Acest drept că îndreptățește și ca în cazul în care datele personale ale dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGDPR, să vă opuneți, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării acestor date personale, cu excepția cazului în care prelucrarea respectivelor date personale este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

8.8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativa.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia respectivă: (i)  este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Operator; (ii)  este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul unui stat membru al Uniunii Europene care se aplică față de noi și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; (iii)  are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

8.9. Dreptul de a depune o plângere la o Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal – în cazul în care considerați că prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră încalcă RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere o autoritate națională de supraveghere în materia prelucrării de date personale, în special la autoritatea din statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința obișnuită, locul său de muncă sau în care considerați că a avut loc presupusa încălcare a RGPD.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere posibilității de a va adresa și justiției.

Datele de contact sunt după cum urmează:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro 

8.10. Retragerea consimțământului – puteți sa va retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră pe baza de consimțământ.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, va puteți adresa Operatorului la adresa:  Bucuresti, Bulevardul Timisoara, nr. 4A, etaj 4, birou 1, Sector 6, Clafirea AFI Park 5, fax: 021 311 81 36, e-mail: dpo@afi.global.

ANEXA 1

DEFINIȚII DE BAZĂ

Conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor, termenii de mai jos au următorul înțeles:

 • date personale” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale;
 • persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele operatorului;
 • ANSPDCP” înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, în calitate de autoritate de supraveghere independentă din România în înțelesul RGPD autorizată să supravegheze respectarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor personale;
 • prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • date speciale cu caracter personal” înseamnă date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile filozofice, apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;